Caserta Italy V

1944 Caserta Italy V Pen and Ink on Paper 6.6875 x 4.8125

Caserta Italy V, 1944

Pen and Ink on Paper
6.6875" x 4.8125"