Tel Aviv Bauhus Construction

1997 Tel Aviv Bauhus Construction Watercolor on Paper 42 x 29

Tel Aviv Bauhus Construction, 1997

Watercolor on Paper
42" x 29"